Vedtekter

VEDTEKTER MUNIK BARNEHAGE

Vedtatt av SU 15.12.17

 

1 Navn

Barnehagens navn er Munik Barnehage.

 • 2 Eierform

Munik barnehage er privat og eies av Karin Jacobsen.

 • 3 Formål

Eieren har til formål å drive barnehage i leide lokaler i Jordal Borettslag. Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid og nær forståelse med foreldre.

 • 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foresatte til alle barna i barnehagen. SU består av foresatte og ansatte i barnehagen. Det skal blant foreldrene hvert år senest innen utgangen av september velges 2 SU representanter.

 • 5 Samarbeidsutvalgets plikter

Samarbeidsutvalget (SU) skal se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, forskrifter til denne og vedtektene. Foreldre/eier innkaller til foreldremøte etter behov og minst en gang i året. SU skal behandle årsplaner, innstille ved ansettelser og uttale seg i saker der eieren har avgjørelsesmyndighet.

 • 6 Kapital

Barnehagens kapital består av et innskudd på kr 4 500,- pr. plass. Ved oppsigelse av plassen blir innskuddet tilbakebetalt. Eventuelt restanse i foreldrebetaling går til fradrag i tilbakebetalt innskudd.

 • 7 Fellesaktiviteter

Foresatte med barn i barnehagen forplikter seg til å delta på dugnader og annen fellesinnsats i den utstrekning styret fastsetter dette. Utstrakt uteblivelse ved fellesinnsats/dugnad regnes som mislighold.

 • 8 Opptak

Barnehagen foretar opptak i en samordnet opptaksprosess med Oslo kommune. Barn med funksjonshemming og barn med barnevernsvedtak har førsteprioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet og kunne ha nytte av opphold i barnehage.

Opptak gjøres etter følgende kriterier

 1. I henhold til barnehagelovens § 13 gis barn med funksjonshemming og barn med barnevernsvedtak prioritet, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehagen.
 2. Søsken til barn i barnehagen
 3. Barn bosatt i Jordal borettslag

Barn som har Munik barnehage på høyest prioritet på søkerlisten tilbys plass først.

Innenfor disse gruppene vil barn få plass etter hensiktsmessig fordeling av alder og kjønn. Det bør tilstrebes at ingen barn blir alene på sitt årskull.

Barn som får plass i barnehagen beholder plassen frem til skolepliktig alder, så sant foresatte overholder sine forpliktelser i henhold til barnehagens vedtekter og regler, eller til foresatte sier opp plassen.

 • 9 Oppsigelse

En tildelt plass kan av foresatte sies opp med 2 måneders skriftlig varsel fra den 1. hver mnd. Den enkelte foresatte skal selv si opp barnehageplassen via Min Side på Barnehageportalen i www.oslo.kommune.no, samt levere skriftlig beskjed til barnehagen.

 • 10 Åpningstid

Barnehagen er normalt åpen mandag – fredag hver uke fra kl 07.45 til kl 16.30. Den er stengt i romjulen og hverdagene i påskeuken (mellom palmesøndag og skjærtorsdag), samt enkeltdager mellom andre fridager (faller for eksempel 17. mai på en torsdag, er barnehagen stengt fredag). I tillegg er barnehagen stengt 4 uker i juli. Barnehagens åpningstider må respekteres.

Ved gjentatt henting etter stengetid har barnehage anledning til å si opp plassen. Det vil bli gitt muntlig og skriftlig advarsel i forkant.

 • 11 Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetaling. Endringer i foreldrebetaling må varsles skriftlig og senest en måned før iverksettelse. Foreldrene betaler for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri. Foreldrebetalingen forholder seg til maksimumssatsene satt av Stortinget.

Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Det betales fullt for det yngste barnet. Barnehagen har inntektsregulert betaling.

Barnehageavgiften betales forskuddsvis og forfaller til betaling den 1. hver måned. Dersom betaling ikke er mottatt innen den 15. hver måned, mottar foreldrene purring. Er barnehageavgiften ikke betalt innen månedens siste dag, kan barnet miste sin plass med øyeblikkelig virkning. Når plassen er tapt benyttes depositum til å dekke restanse på barnehageavgiften og purregebyrer. Overskytende beløp refunderes. Dersom skyldig beløp er større enn innbetalt andel, sendes saken til inkasso.

Ved fravær skal barnehageavgiften også betales.

 • 12 Arealnorm

Barnehagen har en arealnorm 3,5 kvadratmeter for barn over tre år og 4,5 kvadratmeter for barn under tre år. Barnehagen har et godkjent leke- og oppholdsareal på 85 kvadratmeter.

 • 13 Internkontrollsystem

Barnehagen bruker Styrerassistenten i sin internkontroll. Formålet med internkontroll er å fremme:

-arbeids miljø og sikkerhet

-vern mot helse- og miljøskader

-vern av ytre miljø mot forurensning

 • 14 Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest

Alle ansatte i barnehager er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§13 til 13f tilsvarende.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Det vises til Lov om barnehager, §§22 og 23

Personalet må legge frem tilfredsstillende politiattest.

 • 15 Helsemessige forhold

Syke barn må holdes hjemme pga. smittefaren. Om barnet ikke kan delta i ulike aktiviteter både ute og inne på lik linje med de andre barna må det holdes hjemme.

Dersom personalet skal gi medisiner til barna må foresatte underskrive et skjema.

 • 16 Forsikring

Barna er ulykkesforsikret under oppholdet i barnehagen.

 • 17 Endring av vedtekter

Disse vedtekter kan endres under forutsetning av SU`s samtykke.